Działające przy GOSRiT Luzino Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, realizować będzie kolejny projekt dofinansowany ze środków UE

o już ósmy, kolejny projekt dofinansowany ze środków UE , który w ostatnich 4 latach, realizować będzie luzińskie stowarzyszenie, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne. Tym razem udało się pozyskać środki na realizację projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim II – drugi etap

Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z obszaru gminy Luzino oraz powiatu Wejherowskiego.

Dofinansowanie: 1 277 459,02 zł, czas trwania projektu to 27 miesięcy

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do nich poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego. Programem zostanie objętych 126 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach zadania organizowane będzie m in. wsparcie pedagogiczne i psychologiczne oraz prowadzenie zajęć sportowych dla 4 grup senioralnych oraz jednej grupy skierowanej dla dzieci i młodzieży.