DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gosrit.luzino.pl


Data publikacji strony internetowej: 20.02.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.05.2018


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów,

– część dokumentów w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,

– zamieszczone dokumenty w formie skanów nie mają ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak ich odwzorowania treści w stronie internetowej,

– treści nie są sformatowane zgodnie ze standardem dostępności,

– grafiki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych nie posiadają opisów dodatkowych/alternatywnych i tytułów,

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki ułatwiających czytelność

 – Wideo tłumacz dla osób głuchych –  wideo-tlumacz-dla-osob-gluchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Maksym Graczyk , m.graczyk@gosrit.luzino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509786531. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dane teleadresowe siedziby Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie:

 

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki

Ul. Mickiewicza 22

84-242 Luzino

E-mail: sabina.gosrit@wp.pl ;

Telefon: 58 678 05 54 wew. 2

 

 

Dostępność architektoniczna


GOSRiT Luzino mieści się w dwóch budynkach:

Budynek mieszczący się przy ulicy Mickiewicza 22  – siedziba główna

Budynek mieszczący się przy ulicy Szkolnej 13


W budynku GOSRiT przy ulicy Mickiewicza 22 znajdują się: Dyrektor, Kierownik obiektu, Główna Księgowa, Kancelaria

 

 • Wejście:
  a) wejście do budynku jest od ulicy Mickiewicza 22 , wokół budynku usytuowane są miejsca parkingowe. Wejście do budynku jest z poziomu parkingu
  b) na parterze budynku istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Kancelarią
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Korytarze zapewniają przemieszczanie się; na schodach nie ma ułatwień pomagających w dotarciu na 1 piętro GOSRiTu takich jak platformy czy podnośniki; schody nie są wyklejone taśmą kontrastującą; w budynku brakuje wind
 • Opis dostosowań:
  a) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w Kancelarii
 • b) w razie konieczności klient może załatwić sprawę z odpowiednim pracownikiem merytorycznym, który przyjmie klienta w Kancelarii lub na dolnym holu w recepcji
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie oznaczone;5. Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym;
 •  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 •  Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

Budynek GOSRiT przy ulicy Szkolnej 13


– bezpośrednio przy budynku znajduje się bezpłatne miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością nie oznakowane
– mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym;

– Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
– toaleta na parterze  jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– w budynku na parterze znajduje się podnośnik  do przewozu osób niepełnosprawnych i matek z wózkami

Do budynku prowadzą 2 wejścia:


Wejście nr 1 łącznik

– wejście zapewnia swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, są podjazdy bezpośrednio z chodnika;
– po wejściu do budynku i przejściu przez wiatrołap jest duży hol, z którego bezpośrednio można załatwić sprawę z odpowiednim pracownikiem;

– schody są oklejone taśmą kontrastującą

 

Wejście nr 2:

– po wejściu do budynku jest mały korytarz, w którym schody prowadzą na podpiwniczenie

– z lewej strony korytarza jest wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, wejście prowadzące bezpośrednio na hale główną

– na schodach nie ma ułatwień w dotarciu na podpiwniczenie  takich jak platformy czy podnośniki; schody są wyklejone taśmą kontrastującą
– w razie konieczności klient nie może załatwić sprawy z pracownikiem, taka możliwość istnieje tylko przy wejściu nr.1