informacje o monitoringu

Administrator danych osobowych Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki z siedziba w Luzinie ul Mickiewicza 22, informuję iż obiekty należące i pozostające w zarządzie GOSRiT Luzino objęte są całodobowym monitoringiem wizyjnym.

Osoby chcące skorzystać z obiektów GOSRiT Luzino, akceptują fakt rejestracji ich wizerunku, twarzy, sylwetki przez system monitoringu wizyjnego.

Monitoringiem wizyjnym nie są objęte niektóre części obiektów, takie jak: szatnie, toalety, pomieszczenia pryszniców.

Zarejestrowane przez monitoring wizyjny, dane osobowe (wizerunek)  przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury GOSRiT oraz zabezpieczenia przed kradzieżą ich mienia,  a także zabezpieczenia mienia należącego do administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (tzw. RODO); Ustawa z dnia20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U 2018 poz. 1870) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917)

Dostęp do zarejestrowanych danych osobowych posiadają jedynie upoważnienie pracownicy GOSRiT Luzino. Dane mogą być udostępniane organom ścigania w tym: Policji, Prokuraturze, Sądom Powszechnym itp. w ramach prowadzonych przez te podmioty postępowań.

Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim realizującym zadania na rzecz administratora danych.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia zarejestrowania. Po tym okresie automatycznie zostaną trwale usunięte. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin przechowywania danych przedłuża się do prawomocnego zakończenia postępowania.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich usunięcia, ograniczenie przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania osoby której dane dotyczą, zostaną zrealizowane o ile nie będą naruszały praw i wolności innych osób.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie na sposób lub legalność przetwarzania jego danych osobowych.

Administrator danych, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Adama Lubiewskiego do którego można zwracać się z pytaniami i wnioskami dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem poczty elektronicznej : inspektor.abi@gmail.com