Na Hali GOSRiT w Luzinie odbyło się podsumowanie prac Wójta i urzędników za rok 2019

27 sierpnia na Hali GOSRiT odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Luzino, podczas której m.in. omawiano Raport o stanie gminy za 2019 rok oraz wykonanie budżetu za ubiegły rok. Rada Gminy, jednogłośnie 12 głosami „za” przy stanie 3 osób nieobecnych, udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Luzino. Oprócz Jarosława Wejera, podziękowania za pracę otrzymały Zastępca Wójta – Marzena Meyer oraz Skarbnik Gminy Krystyna Skowrońska.

https://www.facebook.com/GminaLuzino/photos/a.1391065031217786/2766075550383387/?type=3&theater