BOISKO ORLIK

Animator Rafał Freitag           mail.: r.freitag@gosrit.luzino.pl    tel: 530 000 777        OrlikLuzino

Kompleks znajduje się przy Szkole Podstawowej w Luzinie na ul. Szkolnej.

Składa się on z boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenis ziemny.

W kompleksie znajduje się również budynek socjalny, który składa się z 2 szatni z natryskami, toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Z Szatni korzystają grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji u instruktora sportu.

Na obiekcie zatrudniony jest animator sportu, odpowiedzialny za organizowanie różnego rodzaju zawodów i turniejów dla dzieci i młodzieży oraz za bezpieczeństwo wszystkich chętnych biorących udział w zajęciach sportowych.

 

REGULAMIN korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko – Orlik 2012” w Luzinie
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
2. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy.
3. Boiska czynne są w następujących terminach:
a) boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:
• poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 16:00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
● od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 22:00
● w soboty w godz. 8:00 – 22:00
• w niedziele w godz.14:00 – 22:00
c) w miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu dla grup powyżej 10 osób, nie wcześniej jednak niż 3 dni przed zamiarem skorzystania z boiska. Nie będzie prowadzona rezerwacja stała.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnie, umywalki, toalety). Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego zmiennego
9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić pobrany sprzęt.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f) zaśmiecania ,wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
i) wprowadzania zwierząt;
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;
k) przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych;
l) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia;
m) ze względu na występujące na boisku wielofunkcyjnym konstrukcje do koszykówki, znajdujące się na drodze poruszania zawodników przy ewentualnej grze w tenisa ziemnego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników kompleksu „Orlik”, zabrania się gry w tenisa ziemnego.
12. Z toalet znajdujących się na obiekcie mogą korzystać tylko użytkownicy „Orlika” aktualnie posiadający rezerwację.
13. Na terenie boiska trawiastego przebywać może tylko grupa zawodników korzystających w danym momencie z obiektu.
14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.11 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
– nakazać opuszczenie terenu boisk;
– zakazać dalszych wstępów na kompleks.
15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.
Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag instruktora sportu lub gospodarza obiektu.
17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.