BOSIKO SPORTOWE W KĘBŁOWIE

FB:  Boisko sportowe w Kębłowie

Kompleks Boisk Sportowych w Kębłowie:
Instruktor sportu: Adam Olejniczak tel: 661 964 494

W niedziele boisko sportowe bez nadzoru instruktora sportu!

Regulamin korzystania z boiska sportowego

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie

Część ogólna

Administratorem boiska jest Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie tel. 678 05 54,

Obiekt jest czynny w okresie :

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 16.00 korzystają z niego

uczniowie SP w Kębłowie pod opieką nauczycieli w ramach planowych zajęć szkolnych

Boiska dostępne dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych od

poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 21:30

Soboty 12:00 – 21:00

Niedziele 12:00 – 21:00,

Dopuszcza się możliwość jednorazowej rezerwacji boiska, terminu i godziny gry po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem kompleksu boisk,

Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska,

Przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania,

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu,

Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

palenia papierosów

spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających

wprowadzania zwierząt

przebywania w stanie nietrzeźwym

korzystania z boisk w godzinach nocnych

zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników

wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. Wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału

poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie

Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,

Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi,

Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu,

Zasady korzystania z boiska

Osoby nie zorganizowane korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie,

Użytkownicy indywidualni i grupy zorganizowane zobowiązani są do rejestracji u instruktora

Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących,

Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Dyrektorowi GOSRiT Luzino.

III . Odpowiedzialność i kary

Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń Dyrektora , Instruktora i służb porządkowych, mogą być usuwane z terenu obiektu,

GOSRiT Luzino nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty,

Za zniszczenia lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu elementów stałych obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich – za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie, rodzice,

Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać w gabinecie pielęgniarki szkolnej, nauczycielowi WF (dotyczy zajęć SP), lub animatorowi opiekującemu się boiskiem

Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu GOSRiT Luzino nie ponosi odpowiedzialności,

Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora GOSRiT Luzino.