Luzino. Sukces projektu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej

Działające przy GOSRiT Luzino Stowarzyszenie, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne zakończyło realizację projektów „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I ” oraz System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II.

Celem głównym projektu było zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej

Projekt realizowany był od 01.09.2016r. do 30.09.2018r. Grupą docelową były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przeprowadzono: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe (w typ diagnoza i IPD), psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej.

Projekt realizowany był w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego ( Powiat Wejherowski i Gmina Luzino) z organizacjami pozarządowymi

W projekcie 6.1.1. wsparciem objętych zostało 58 mieszkańców gminy Luzino, z czego 30 osób znalazło zatrudnienie. Jest to bardzo dużo w porównaniu z podobnymi projektami realizowanymi w Polsce.

W projekcie 6.2.2. wsparciem objętych zostało 13 osób oraz zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci.

Warto dodać, że projekt realizowany był w siedmiu  gminach   Powiatu Wejherowskiego, gdzie najlepsze wskaźniki w postaci zdobycia zatrudnienia, udało się zrealizować na terenie naszej gminy.

Oprócz tych programów KTS-K jest realizatorem kilkunastu projektów dofinansowanych z UE ,   z których najważniejsze to: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Erasmus Sport + – Sport 4 All,